SẢN PHẨM CĂN HỘ STUDIO CHUYỂN NHƯỢNG

   Mã Căn  Gía chuyển nhượng
1  Dãy B   
2  Dãy B  
3  Dãy B  
4  Dãy B  
5  Dãy D  
6  Dãy D  
7  Dãy D  
8  Dãy D  
9  Dãy D  

SẢN PHẨM MINI BLOCK CHUYỂN NHƯỢNG

   Mã Căn   Gía chuyển nhượng
1  Dãy B  
2  Dãy B  
3  Dãy B  
4  Dãy B  
5  Dãy C  
6  Dãy C  
7  Dãy C  
8  Dãy E  
9  Dãy E